THALLO

Bestrijdt Werkloosheid

De wetgever eist meer transparantie ten aanzien van ANBI-instellingen. Daarom gelden er ter behoud van de ANBI-status vanaf 1 januari 2014 nieuwe aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden bepalen dat specifieke informatie van de ANBI-instelling op het internet publiekelijk beschikbaar moet zijn. Op deze pagina vindt u deze informatie voor stichting Thallo.

de naam van de instelling
Stichting Thallo

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
8517 66 596

het post- of bezoekadres van de instelling

Stichting Thallo
Merwededijk 9
4285 WC Woudrichem

(+31)(0)6 26 63 25 23

info@stichtingthallo.org

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

De stichting stelt zich ten doel

 1. Werkloze jongeren werkervaring en kennis laten opdoen.
 2. Europese integratie te bevorderen.
 3. Bevorderen van het gebruikmaken van duurzame energie en bouwmethoden.
 4. Het geven van positieve economische impulsen aan krimpregio’s.
De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer het organiseren van trans nationale bouw-, restauratie, renovatie- en transformatieprojecten voor werkloze jongeren binnen de Europese Unie;

de hoofdlijnen van het beleidsplan
Het beleidsplan is op onze website in zijn geheel terug te vinden en te downloaden. In dit Beleidsplan 2013-2014 hebben we doelen gesteld die we hier als zijnde de hoofdlijnen benoemen:

 • In 2013 handelen we ernaar eerst ervaring op te doen met projecten in Nederland. We zullen in 2014 actief Europese contacten leggen ten behoeve van het vinden van potentiële projecten binnen de Europese Unie.
 • Voor de periode 2013-2014 hebben we ons als doel gesteld ten minste 25 jongeren werkervaring te laten opdoen middels onze projecten.
 • Een subdoel voor de periode 2013-2014 is zoveel mogelijk waardevolle contacten te leggen met (lokale) overheden, ondernemers en eigenaren van objecten.
 • Een subdoel voor 2013-2014 is een overzicht te maken van de sending organisations per EU-lid waar de stichting een samenwerking mee aan wil gaan.
 • Ook in de periode 2013-2014 gaan we actief verder onze naamsbekendheid te vergroten door gebruik te maken van nieuwe media, afspraken te maken met zoveel mogelijk belanghebbenden en deel te nemen aan Europese netwerkbijeenkomsten.
 • Het doel voor 2013-2014 is om minimaal 10 unieke donateurs te werven

de namen en functie van de bestuurders

Stichting Thallo is een stichting volgens het "Raad van Toezicht - Directie"- model.

 • Mevr Ds. A Boezewinkel - Raad van Toezicht - Voorzitter
 • Dhr JJF Sertons - Raad van Toezicht - Penningmeester 
 • Dhr M Radstake- Raad van Toezicht - Secretaris
 • Dhr JM Schenk - Directeur/Bestuurder
 • Dhr CL Temminck Tuinstra - Directeur/Bestuurder

het beloningsbeleid
De bestuurders en de medewerkers van de stichting ontvangen geen geldelijke beloning voor hun activiteiten. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten, zoals reiskosten. Deze vergoeding vindt alleen plaats na overlegging van een betalingsbewijs. 

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2013 heeft de stichting haar eerste project uitgevoerd en afgerond. Van 8 tot 26 april 2013 voerde stichting Thallo in samenwerking met stichting Non Nobis en Wergeverservicepunt Kromme Rijn Heuvelrug een project in Zeist. Onder professionele begeleiding voerden werkloze schilders schilderwerkzaamheden uit in een kantoorvilla aan de Wilhelminalaan in Zeist. Het project bleek een groot succes: de uitstroom naar betaald werk was maar liefst 50%!!

Stichting Thallo is op dit moment in voorbereiding om in 2014 een project te starten in Zuid-Limburg. Thallo is hiervoor in overleg met een opdrachtgever, de provincie, verschillende gemeentes uit deze regio, alsmede de regionale sociale dienst en andere stakeholders.

Ook werkt Thallo op dit moment samen met de FNV Bouw een plan uit om voor eind 2014 in iedere provincie een project te starten.

een financiële verantwoording

Stichting Thallo is opgericht op 25 juni 2012. Onderstaande vindt u de jaarrekening van 2012 voor deze periode.